1. Uživatelé a bývalí uživatelé nelegálních návykových látek, příp. uživatelé alkoholu v léčbě a po léčbě a dále osoby s nelátkovou závislostí
Tato skupina zahrnuje jak problémové uživatele drog, tak i abstinující uživatele drog (v léčbě či po léčbě), dále experimentující mládež, která se dostala v souvislosti s užitím drog do konfliktu se zákonem či řeší jiné související právní problémy.

2. Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů drog
Tato skupina zahrnuje nejčastěji rodinné příslušníky a partnery/partnerky uživatelů drog, kteří řeší právní problémy, do nichž se jejich rodina či společná domácnost dostala v souvislosti
s užíváním drog jejich dítětem, manželem, partnerem apod.

3. Zaměstnanci zařízení poskytujících adiktologické služby a ostatní profesionálové
Tato skupina zahrnuje specializované pracovníky zajišťující adiktologické služby, ale také ostatní profesionály, kteří přicházejí do styku s drogovou problematikou. Právní poradenství této cílové skupině je poskytováno pokud se jedná o právní problematikou související
s ochranou práv klientů těchto zařízení.