Exekuce majetku blízkých dlužníka

Při provádění mobiliárních exekucí (zabavování movitých věcí v bytě či domě) často dochází
k tomu, že exekuce postihne i věci někoho, kdo s dlužníkem sdílí byt nebo se to exekutor alespoň domnívá.  Exekutor má poměrně široké oprávnění k tomu, kde všude může mobiliární exekuce provádět. V zásadě jde o všechna místa, kde se důvodně domnívá, že může mít dlužník své věci. Nemusí jít tedy nutně o místo, kde má dlužník trvalý pobyt, případně kde se skutečně zdržuje.

Exekuce pak negativně dopadá na rodinné příslušníky dlužníka (rodiče, partnery, děti),
ale třeba i na pronajímatele bytu či domu, který byt pronajal s vybavením.

Lze se bránit několika způsoby. Důležitá je prevence. Sice neplatí, že lze věci zabavovat pouze v místě trvalého bydliště dlužníka, je ale pravda, že právě adresa trvalého bydliště je většinou první, kde se exekutor objeví. Je proto vhodné, aby dlužník neměl na dané adrese hlášeno trvalé bydliště, zejména pokud se na adrese nezdržuje. Postavení blízkých mohou posílit rovněž smlouvy nebo dvoustranná prohlášení, z nichž je zřejmé, že věci v bytě patří někomu jinému než dlužníkovi (např. nájemní smlouva s výčtem věcí pronajímaných spolu
s bytem, čestná prohlášení dlužníka a vlastníka věcí apod.). Tyto dokumenty je vhodné připravit předtím než dojde k mobiliární exekuci a úředně ověřit podpis dlužníka.

Pokud už dojde k zahrnutí věcí, které nepatří dlužníkovi, do exekučního soupisu, může vlastník věci v souladu s § 68 exekučního řádu do 30 dnů požádat o vyškrtnutí věcí
ze soupisu
. Pokud návrhu na vyškrtnutí exekutor nevyhoví, může se vlastník věcí do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nevyhovění návrhu obrátit na exekuční soud s vylučovací žalobou podle § 267 občanského soudního řádu. Jak v řízení před exekutorem, tak v řízení před soudem, bude muset dokazovat vlastník, že jsou věci skutečně jeho. Je tedy dobré mít případně připraveny důkazy o vlastnictví cennějších věcí, ať už jde o kupní smlouvy, paragony, ale využít lze i svědectví nebo třeba staré fotografie, na nichž jsou věci zachyceny.