Oddlužení je proces, který zahajuje zadlužený člověk, který již není schopen splácet dluhy tím, že podá ke krajskému soudu v místě svého bydliště insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení. Tento návrh nemůže podat sám, ale je třeba k podání využít služeb advokáta, insolvenčního správce, notáře, exekutora nebo některou z nevládních organizací, které jsou uvedeny v seznamu dostupném na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. Tyto organizace pak služby poskytují bezplatně. Právní poradna APAS tuto službu poskytuje rovněž prostřednictvím spolupracujících advokátů, pro naše klienty bezplatně.

Návrh se podává na předepsaném formuláři, kde se uvedou okolnosti, za nichž se dlužník dostal do úpadku, uvedou se příjmy za poslední rok a také očekávané příjmy v budoucnu.
Ty se rovněž musí doložit v přílohách, např. mzdovými páskami a pracovní smlouvou. Nedostatečné příjmy lze řešit tzv. smlouvou o důchodu, kdy se například někdo z rodiny zaváže, že bude každý měsíc přispívat na úhradu dluhů konkrétní částkou. Rovněž je třeba doložit seznam majetku, tedy hodnotnějších věcí, které dlužník vlastní.

Soud následně posuzuje, jestli jsou splněny náležitosti pro povolení oddlužení. Zejména to znamená, že žadatel musí být v úpadku. To znamená, že dlužník má více věřitelů a se splátkami dluhu je v prodlení minimálně po dobu 30 dnů. Pokud je oddlužení povoleno mají věřitelé možnost přihlásit své pohledávky, které vůči dlužníkovi mají. Zároveň dostane dlužník přiděleného tzv. insolvenčního správce, který na celý proces dohlíží a rozděluje věřitelům vybrané peníze.

Změn, které začaly platit od června 2019 je celá řada. Již samotný vstup do oddlužení je jednodušší. Není potřeba dávat dohromady podklady ke všem dluhům a sestavovat jejich seznam. Pouze je třeba prokázat úpadek, tedy existenci minimálně dvou dluhů u různých věřitelů déle než 30 dnů po splatnosti. Stačí tak podklady ke dvěma či třem dluhům.

Do procesu oddlužení se tak může dostat téměř každý, pokud má peníze na to platit měsíčně náklady na insolvenčního správce a je zároveň schopen zaplatit stejnou částku i svým věřitelům. Jde celkem o 2178,- Kč měsíčně, které budou v procesu oddlužení strženy z příjmu dlužníka. Je třeba zdůraznit, že jde o minimum, tedy pokud bude mít dlužník například vyšší příjmy nebo nějaký mimořádný příjem, tak bude sráženo více. Částka, která dlužníkovi z příjmu zůstane se odvíjí od celkové výše příjmu i toho, zda má dotyčný manžela či vyživované děti. Orientačně si lze srážky spočítat na internetové kalkulačce například zde.

Na počátku oddlužení se nově neposuzuje, zda celkem dlužník zaplatí více než 30 % dluhu nebo nikoli, jako tomu bylo v minulosti. Posuzování zaplacení minimálně 30 % během 5 let či rychlejší varianty 60 % během tří let se přesouvá na konec oddlužení. Je zde i teoretická možnost, že pokud se dlužníkovi nepodaří dosáhnout uvedených procent, tak soud stále může rozhodnout, že vzhledem k okolnostem a jeho snaze dluhy splatit bude oddlužen.

V návaznosti na toto je třeba zmínit výhodu pro starobní a invalidní důchodce ve druhém či třetím stupni invalidity. Zákon totiž říká, že důchodci budou oddluženi už po třech letech bez ohledu na to kolik procent dluhů zaplatí. Toto „výhodnější“ oddlužení lze uplatnit pouze jednou za život.