Ve výpisu z rejstříku trestů budete mít zaznamenány údaje o pravomocných odsouzeních, včetně právní kvalifikace trestného činu, uložených trestů, příp. nevykonaných ochranných opatřeních (např. ochranné léčení protitoxikomanické, protialkoholní či psychiatrické). Různé druhy trestů se z rejstříku trestů „vymazávají“ různým způsobem.

U podmíněně odložených trestů odnětí svobody soud po uplynutí zkušební doby rozhodne
o tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil či zda trest vykoná. O tom, že trest odsouzený vykoná může soud rozhodnout již v průběhu zkušební doby, příp. může též prodloužit zkušební dobu, nařídit dohled probačního úředníka, příp. uložit další povinnosti či omezení. Zkušební dobu nelze po právní moci rozsudku či trestního příkazu zkrátit a musí vždy uběhnout celá. O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil či nikoli rozhoduje soud prvého stupně, který věc řešil (tj. ten, který vydal trestní příkaz nebo první rozsudek). Soud musí rozhodnout do 1 roku od skončení zkušební doby, nerozhodne-li v této době bez viny odsouzeného, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil, i kdyby tomu tak ve skutečnosti nebylo. Jakmile soud rozhodne o osvědčení se či nastane osvědčení ze zákona, rejstřík trestů vymaže záznam  o tomto odsouzení. Soud rozhoduje sám z úřední povinnosti, odsouzený tedy nemusí o rozhodnutí o osvědčení žádat.

V případě nepodmíněného trestu odnětí svobody je třeba požádat soud v místě aktuálního bydliště o zahlazení trestu. Soud zahladí trest v případě, že odsouzený vedl po výkonu trestu řádný život nepřetržitě po dobu stanovenou zákonem. Délka řádného života se pro potřeby zahlazení trestu odvíjí od délky fakticky vykonaného (tedy nikoli rozsudkem uloženého) trestu, uvedené v ustanovení § 105, odst. 1 trestního zákoníku. O zahlazení trestu je nutno žádat také v případě některých dalších typů trestů, např. odsouzení k trestu domácího vězení, trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, k trestu zákazu pobytu atd. (viz § 105, odst. 1).

U některých trestů dochází k jejich zahlazení automaticky po jejich vykonání, např. u trestu obecně prospěšných prací a trestu zákazu činnosti, tj. bez žádosti odsouzeného.

V případě, že bylo rozsudkem či trestním příkazem uloženo více trestů, příp. i ochranná opatření, musí být u všech trestů splněny podmínky pro jejich zahlazení, u ochranných opatření musí být rozhodnuto o propuštění z ochranného léčení či o upuštění od jeho výkonu.

S vypracováním návrhu na zahlazení trestu Vám rádi pomůžeme.