Vzdělávání

Vzdělávací akce a semináře.

Advokáti Právní poradny A.N.O. poskytují lektorování vzdělávacích akcí, a to jak pro zaměstnance adiktologických služeb, tak v případě zájmu i pro jejich klienty.

Rozsah i obsah je přizpůsoben zájmu a potřebám zařízení, od krátkých informačních akcí v rozsahu cca 2 hodin po celodenní semináře k níže uvedeným tematickým okruhům.

Právní poradna A.N.O. z kapacitních důvodů nezajišťuje technické zázemí a prostory pro tyto akce, pouze jejich odbornou náplň a lektorování.

 

Příklady tematických okruhů:

* Drogy a kriminalita (se zaměřením aktuální legislativu v oblasti nakládání s nelegálními drogami a základy trestního řízení)

* Problematika zadlužení (mapování dluhové situace a její řešení v praxi)

* Právní aspekty poskytování adiktologických služeb (povinnost mlčenlivosti, nakládání s dokumentací, výkon ochranného léčení v adiktologickém zařízení apod.)

 

V případě zájmu kontaktujte Právní poradnu A.N.O. emailem nebo telefonicky v dostatečném časovém předstihu.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.