Informace pro klienty Právní poradny APAS o zpracování jejich osobních údajů


O projektu


Právní poradna APAS (dříve A.N.O.) je neziskovým projektem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 18, zaměřeným na právní podporu osob, ohrožených závislostmi. Právní poradenství je poskytováno výlučně ve spolupráci s advokáty, kteří jsou při jeho poskytování vázání zákonnou povinností mlčenlivosti.


Nakládání s údaji o klientech při výkonu advokacie je regulováno jak právními předpisy upravujícími advokacii (zákon o advokacii, etický kodex, stavovské předpisy), jakož i problematiku zpracování osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR).


V rámci právního poradenství o vás advokát shromažďuje řadu osobních údajů, což vyplývá
z povinnosti advokáta přiměřeným způsobem dokumentovat poskytování právních služeb, což plyne ze zákona o advokacii. Tyto údaje jsou rovněž potřebné k poskytování našich služeb, zejména při realizaci právních zastoupení či obhajoby.


Kdo se může dostat k vašim osobním údajům?

Správcem osobních údajů je vedoucí projektu Právní poradny APAS , advokátka Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., se sídlem Praha 1, Dlouhá 35.


Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním poskytovaných právních služeb předávány dalším advokátům podílejících se na poskytování právní pomoci v rámci Právní poradny APAS (v současnosti Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.), a dále osobě zajišťující administrativní podporu poradny, (správa spisů, objednávání klientů a evidence klientů, zpracování statistických výstupů do projektových zpráv apod.), která je zaměstnancem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s., (v současnosti Mgr. Kateřina Skutilová). Všechny osoby, které se takto dostanou do kontaktu s osobními údaji, jsou rovněž vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.


Dalšími příjemci osobních údajů mohou být v případě převzetí právního zastoupení i soudy či správní úřady, před nimiž je vedeno řízení, případně i další subjekty, pokud je předání některých osobních údajů nezbytné v souvislosti s poskytováním právní služby klientovi (např. při jednání s protistranou).
Dalším osobám mohou být vaše údaje předávány na základě vašeho předchozího souhlasu.


Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo:

  • vědět jaké informace jsou o vás zpracovávány
  • vznést námitku, pokud s něčím ohledně zpracování osobních údajů nesouhlasíte
  • žádat opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, pokud již nebude trvat právní důvod jejich zpracování
  • obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pro jejich realizaci nám napište na e-mailovou schránku _inx5YUSWlBmZZ7_ThEq.

Informace o zpracování osobních údajů si můžete také stáhnout zde.