Poskytování právními pomoci, tj. právního poradenství a právního zastupování, v projektu Právní poradny APAS je zajišťováno výhradně advokáty, event. advokátními koncipienty, kteří jsou při své činnosti povinni postupovat v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a v souvislosti s dalšími profesními předpisy (etická pravidla, kárný řád apod.). Vymezení práv a povinností advokátů i advokátních koncipientů je tak jasně dáno zákonem, event. podzákonnými předpisy a jejich dodržování vynucováno kárnými orgány České advokátní komory.

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. - advokátka, vedoucí projektu. Absolvovala magisterský studijní obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1997) a doktorský studijní program teoretické právní vědy v oboru trestní právo na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni (2011). Od roku 2001 je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory a vykonává samostatnou advokátní praxi a specializuje na právní problémy související s užíváním legálních i nelegálních drog v oblasti civilního i trestního práva. Od roku 2002 vede projekt Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.). Od roku 2005 pracuje také jako pedagožka na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. - advokát. Absolvoval studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době ukončuje doktorský studijní program v oboru hospodářské a sociální dějiny.  Od roku 2004 působil jako právní poradce v Občanské poradně Praha 7 a ve Sdružení obrany spotřebitele. Od roku 2010 působí v Právní poradně APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.), nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2013 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se zejména na občanskoprávní a trestněprávní aspekty spojené s užíváním drog. Vedle toho působí v současnosti jako výkonný ředitel v občanském sdružení Iuridicum Remedium, kde se specializuje na problematiku ochrany osobních údajů a na vztah lidských práv a moderních technologií.

Mgr. Kateřina Skutilová - sociální manager. Absolvovala studijní obor Sociální práce a sociální politika na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (2001). V době studia působila jako lektorka primární prevence Prev-Centra o.s., Domů dětí a mládeže MČ Praha 4 a 10, dále jako sociální pracovnice v o.s. Sananim. Spolupracovala na projektu PAD: Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy jako výzkumný pracovník trestně právní sekce. V letech 2002-2003 spolupracovala na vzniku projektu Právní poradny A.N.O. Po návratu ze studijně pracovního pobytu Austrálii (Universal English College, Sydney) pracovala na projektech komerčních i neziskových organizací, státních i nestátních institucí - s českými i zahraničními subjekty. V lednu 2023 nastoupila na pozici sociálního managera Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, kde se podílí zejména na organizačním zajištění chodu kanceláře.