Naše služby

Stěžejním kritériem pro možnost využívání služeb Právní poradny A.N.O. je to, aby potenciální klient patřil do některé z níže uvedených cílových skupin. Služba není limitována např. věkem klienta, bydlištěm či jeho kontaktem s léčebným zařízením.

Cílové skupiny:
1. Uživatelé a bývalí uživatelé nelegálních návykových látek, příp. uživatelé alkoholu v léčbě a po léčbě a dále osoby s nelátkovou závislostí
Tato skupina zahrnuje jak problémové uživatele drog, tak i abstinující uživatele drog (v léčbě či po léčbě), dále experimentující mládež, která se dostala v souvislosti s užitím drog do konfliktu se zákonem či řeší jiné související právní problémy.
2. Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů drog
Tato skupina zahrnuje nejčastěji rodinné příslušníky a partnery/partnerky uživatelů drog, kteří řeší právní problémy, do nichž se jejich rodina či společná domácnost dostala v souvislosti s užíváním drog jejich dítětem, manželem, partnerem apod.
3. Zaměstnanci zařízení poskytujících adiktologické služby a ostatní profesionálové
Tato skupina zahrnuje specializované pracovníky zajišťující adiktologické služby, ale také ostatní profesionály, kteří přicházejí do styku s drogovou problematikou. Právní poradenství této cílové skupině je poskytováno pokud se jedná o právní problematikou související s ochranou práv klientů těchto zařízení.


Právní poradenství je poskytováno formou:

a) osobních konzultací na pracovišti Právní poradny A.N.O.
OSOBNÍ KONZULTACE JSOU POSKYTOVÁNY POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ! 
b) telefonických konzultací (tel.: 222 582 932, 736 760 701)
c) e-mailových konzultací (email: ppano zavináč asociace.org)
d) písemných konzultací (Adresa: Právní poradna A.N.O., Koněvova 95, 130 00  Praha 3)
e) webové poradny ZDE
f) vzdělávacích akcí pro pracovníky pomáhajících zařízení

Provozní doba pro osobní a telefonické konzultace  je v pracovní dny od 9,00 do 17,00 hod.

Poskytování právními pomoci, tj. právního poradenství a právního zastupování, v projektu Právní poradny A.N.O. je zajišťováno výhradně advokáty, event. advokátními koncipienty, kteří jsou při své činnosti povinni postupovat v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a v souvislosti s dalšími profesními předpisy (etická pravidla, kárný řád apod.). Vymezení práv a povinností advokátů i advokátních koncipientů je tak jasně dáno zákonem, event. podzákonnými předpisy a jejich dodržování vynucováno kárnými orgány České advokátní komory.

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. - advokátka, vedoucí projektu. Absolvovala magisterský studijní obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1997) a doktorský studijní program teoretické právní vědy v oboru trestní právo na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni (2011). Od roku 2001 je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory a vykonává samostatnou advokátní praxi a specializuje na právní problémy související s užíváním legálních i nelegálních drog v oblasti civilního i trestního práva. Od roku 2002 vede projekt Právní poradny A.N.O. Od roku 2005 pracuje také jako pedagožka na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. - advokát. Absolvoval studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době ukončuje doktorský studijní program v oboru hospodářské a sociální dějiny.  Od roku 2004 působil jako právní poradce v Občanské poradně Praha 7 a ve Sdružení obrany spotřebitele. Od roku 2010 působí v Právní poradně A.N.O., nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2013 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se zejména na občanskoprávní a trestněprávní aspekty spojené s užíváním drog. Vedle toho působí v současnosti jako výkonný ředitel v občanském sdružení Iuridicum Remedium, kde se specializuje na problematiku ochrany osobních údajů a na vztah lidských práv a moderních technologií.

Mgr. Eva Krhutová - sociální manager. Absolvovala studijní obor Učitelství VV pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě v Olomouci (2010). V roce 2012 nastoupila v Praze jako asistentka v chráněném bydlení DSSV Vlašská, později jako vedoucí pobočky Městské knihovny a v neposlední řadě působila jako office manažerka firmy mamacoffee s.r.o., která se vedle provozu kaváren a pražení kávy zabývá pomoci farmářům v Africe a Jižní Americe a zaměstnává lidi bez rozdílu státní příslušnosti, náboženského vyznání či hendikepu. Společným jmenovatelem jejich pracovních zkušeností je tedy hlavně organizační složka a pomoc znevýhodněným lidem z různých sfér. Od roku 2020 zastoupila dlouholetou kolegyni Janu Marečkovou na pozici sociálního managera Právní poradny A.N.O., kde se podílí zejména na organizačním zajištění chodu kanceláře.

 


 

PF2022

ppano

Příjemné prožití adventního času

a klidný nový rok 2022 přeje

tým Právní poradny A.N.O.

Kontakt

Adresa:

Právní poradna A.N.O.
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací