Naše služby

Stěžejním kritériem pro možnost využívání služeb Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.) je to, aby potenciální klient patřil do některé z níže uvedených cílových skupin. Služba není limitována např. věkem klienta, bydlištěm či jeho kontaktem s léčebným zařízením.

Cílové skupiny:
1. Uživatelé a bývalí uživatelé nelegálních návykových látek, příp. uživatelé alkoholu v léčbě a po léčbě a dále osoby s nelátkovou závislostí
Tato skupina zahrnuje jak problémové uživatele drog, tak i abstinující uživatele drog (v léčbě či po léčbě), dále experimentující mládež, která se dostala v souvislosti s užitím drog do konfliktu se zákonem či řeší jiné související právní problémy.
2. Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů drog
Tato skupina zahrnuje nejčastěji rodinné příslušníky a partnery/partnerky uživatelů drog, kteří řeší právní problémy, do nichž se jejich rodina či společná domácnost dostala v souvislosti s užíváním drog jejich dítětem, manželem, partnerem apod.
3. Zaměstnanci zařízení poskytujících adiktologické služby a ostatní profesionálové
Tato skupina zahrnuje specializované pracovníky zajišťující adiktologické služby, ale také ostatní profesionály, kteří přicházejí do styku s drogovou problematikou. Právní poradenství této cílové skupině je poskytováno pokud se jedná o právní problematikou související s ochranou práv klientů těchto zařízení.


Právní poradenství je poskytováno formou:

a) osobních konzultací na pracovišti Právní poradny APAS
OSOBNÍ KONZULTACE JSOU POSKYTOVÁNY POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ! 
b) telefonických konzultací (tel.: 222 582 932, 736 760 701)
c) e-mailových konzultací (email: ppano zavináč asociace.org)
d) písemných konzultací (Adresa: Právní poradna APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s., Koněvova 1929/95, 130 00  Praha 3)
e) webové poradny ZDE
f) vzdělávacích akcí pro pracovníky pomáhajících zařízení

Provozní doba pro osobní a telefonické konzultace  je v pracovní dny od 9,00 do 17,00 hod.

Poskytování právními pomoci, tj. právního poradenství a právního zastupování, v projektu Právní poradny APAS je zajišťováno výhradně advokáty, event. advokátními koncipienty, kteří jsou při své činnosti povinni postupovat v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a v souvislosti s dalšími profesními předpisy (etická pravidla, kárný řád apod.). Vymezení práv a povinností advokátů i advokátních koncipientů je tak jasně dáno zákonem, event. podzákonnými předpisy a jejich dodržování vynucováno kárnými orgány České advokátní komory.

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. - advokátka, vedoucí projektu. Absolvovala magisterský studijní obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1997) a doktorský studijní program teoretické právní vědy v oboru trestní právo na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni (2011). Od roku 2001 je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory a vykonává samostatnou advokátní praxi a specializuje na právní problémy související s užíváním legálních i nelegálních drog v oblasti civilního i trestního práva. Od roku 2002 vede projekt Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.). Od roku 2005 pracuje také jako pedagožka na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. - advokát. Absolvoval studijní obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době ukončuje doktorský studijní program v oboru hospodářské a sociální dějiny.  Od roku 2004 působil jako právní poradce v Občanské poradně Praha 7 a ve Sdružení obrany spotřebitele. Od roku 2010 působí v Právní poradně APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.), nejprve jako advokátní koncipient a od roku 2013 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se zejména na občanskoprávní a trestněprávní aspekty spojené s užíváním drog. Vedle toho působí v současnosti jako výkonný ředitel v občanském sdružení Iuridicum Remedium, kde se specializuje na problematiku ochrany osobních údajů a na vztah lidských práv a moderních technologií.

Mgr. Eva Krhutová - sociální manager. Absolvovala studijní obor Učitelství VV pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě v Olomouci (2010). V roce 2012 nastoupila v Praze jako asistentka v chráněném bydlení DSSV Vlašská, později jako vedoucí pobočky Městské knihovny a v neposlední řadě působila jako office manažerka firmy mamacoffee s.r.o., která se vedle provozu kaváren a pražení kávy zabývá pomoci farmářům v Africe a Jižní Americe a zaměstnává lidi bez rozdílu státní příslušnosti, náboženského vyznání či hendikepu. Společným jmenovatelem jejich pracovních zkušeností je tedy hlavně organizační složka a pomoc znevýhodněným lidem z různých sfér. Od roku 2020 zastoupila dlouholetou kolegyni Janu Marečkovou na pozici sociálního managera Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.), kde se podílí zejména na organizačním zajištění chodu kanceláře.

 


 

Kontakt

Adresa:

Právní poradna APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.
Koněvova 1929/95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.

logo APAS