Řízení pod vlivem návykové látky.

Řidič motorového vozidla nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy ani řídit po jejich požití v době, kdy by ještě mohl být pod jejich vlivem. V souvislosti s kontrolou dodržení této povinnosti je řidič povinen podrobit se zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Odmítnutí podrobení se orientačnímu testu či následnému odběru krve či moči je samo o sobě přestupkem.

V případě zjištění, že řidič řídil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je věc řešena
v přestupkovém řízení. V případě závěru, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vozidlo připadá v úvahu trestní stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta
od 2 500 Kč do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 7 bodů.

V případě odmítnutí podrobit se zjištění, zda řidič řídil vozidlo pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 25 000 do 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky
a ztráta 7 bodů.

V případě, že řidič byl v souvislosti s intoxikací ve stavu vylučujícím způsobilosti řídit,
zahajuje se trestní stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku). Řidiči hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let, případně peněžitý trest.

Problematika vyšetřování návykových látek v krvi a moči je v současné době upravena Metodickým pokynem pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči, který byl zveřejněn v částce 9, ročníku 2012 Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky. Celé znění metodického pokynu naleznete ZDE, nebo na konci textu jako PdF soubor (Metodicky_pokyn_MZ_rizeni).

Pokud se týče řízení pod vlivem alkoholu a zjištěných hodnot alkoholu v krvi, za přestupek
se považuje, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče nižší  než 1 promile. Od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí řidiči zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. Dle ustálené rozhodovací praxe soudů platí, že v případě zjištění, že v době jízdy měl nejméně 1 promile alkoholu v krvi, pak je v důsledku toho - podle poznatků lékařské vědy - vždy vyloučena jeho způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo
a je tedy namístě zahajovat trestní stíhání.

U jiných návykových látek než alkoholu, uvedených v prováděcím předpise, se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek
a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou a hrozí mu postih za přestupek řízení pod vlivem návykové látky. K problematice zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky sezaujal dne 21. 10. 2021 stanovisko nejvyšší soud, které bylo publikováno pod čj. Tpjn 300/2021 – Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku. Plné znění stanoviska je k dispozici ZDE, nebo na konci textu jako PdF soubor (Rozhodnutí NS).

Hodnoty návykových látek v krevním vzorku řidiče pro účely zahájení přestupkového nebo trestního řízení jsou stanoveny v tabulce níže.

V případě zjištění jiné návykové látky by bylo třeba věc řešit za využití poznatků z toxikologie, psychiatrie, psychologie, příp. jiných oborů, ohledně jejího vlivu na chování člověka, resp. řízení vozidel.

Tabulka:Hodnoty návykových látek v krevním vzorku pro účely přestupkového a trestního řízení

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce

Hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)

PŘESTUPKY

Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. 

TRESTNÉ ČINY

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu čj. Tpjn 300/2020

Delta-9-tetrahydrokanabinol   (9-THC)

2

10

Methamfetamin 

25

150

Amfetamin

25

150

3,4-Methylendioxymethamfetamin   (MDMA) 

25

150

3,4-Methylendioxyamfetamin   (MDA)   

25

150

Benzoylekgonin 

25

nestanoveno

Kokain    

25

75

Morfin  

10

200

 

Metodicky_pokyn_MZ_rizeni.pdf

Rozhodnutí NS.pdf