Vzdělávací akce a semináře.

Advokáti Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.) poskytují lektorování vzdělávacích akcí, a to jak pro zaměstnance adiktologických služeb, tak v případě zájmu i pro jejich klienty.

Rozsah i obsah je přizpůsoben zájmu a potřebám zařízení, od krátkých informačních akcí
v rozsahu cca 2 hodin po celodenní semináře k níže uvedeným tematickým okruhům.

Právní poradna APAS z kapacitních důvodů nezajišťuje technické zázemí a prostory pro tyto akce, pouze jejich odbornou náplň a lektorování.

Příklady tematických okruhů:

* Drogy a kriminalita (se zaměřením aktuální legislativu v oblasti nakládání s nelegálními drogami a základy trestního řízení)

* Problematika zadlužení (mapování dluhové situace a její řešení v praxi)

* Právní aspekty poskytování adiktologických služeb (povinnost mlčenlivosti, nakládání
s dokumentací, výkon ochranného léčení v adiktologickém zařízení apod.)

V případě zájmu kontaktujte Právní poradnu APAS emailem nebo telefonicky v dostatečném časovém předstihu.